Bugun...
RESMİ İLAN
Tarih: 24-03-2017 00:10:00 + -


KEŞAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNCE, MUHTELİF PARKLARDA YAPILACAK ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 5000 M² BETON PARKE TAŞ, 6000 ADET BORDÜR, 500 ADET HARPUŞTA KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

RESMİ İLAN

Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, Muhtelif Parklarda Yapılacak Çevre Düzenleme Çalışmalarında Kullanılmak Üzere 5000 m² Beton Parke Taş, 6000 Adet Bordür, 500 Adet Harpuşta alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası                           :2017/136293

1-İdarenin

a) Adresi                                              :Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası                  :2847141185 - 2847140985

c) Elektronik Posta Adresi                    :malihizmetler@kesan.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :5.000 m2 Beton Parke Taşı ve 6.000 Adet Bordür 500 Adet Harpuşta
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                                    :İdarenin Göstereceği Belediye Çalışma Alanları

c) Teslim tarihleri                                  :Sözleşmenin imzalandığı tarihinden İtibaren, idarenin yazılı olarak peyder pey talep ettiği miktarda mal/mallar sözleşme süresi boyunca, yüklenici tarafından talep tarihini izleyen 2 iş günü içerisinde, idarenin göstereceği yere/yerlere teslim edilecektir.
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  :Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE

b) Tarihi ve saati                                   :11.04.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

1. Beton parke taşı için ;    

a) İstekli firma üretici ise Beton Parke Taşın TS 2824 EN 1338 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren ve kendisine ait İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,
b) İstekli firma idaremize vereceği  Beton Parke Taşı üreticiden temin edecek ise üretici firmadan istekli firmaya verilmiş ihale tarihi itibariyle güncel satış yetki belgesi ve üretici firmaya ait Beton Parke Taşın TS 2824 EN 1338 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,

2.Bordür için ;  

a) İstekli firma üretici ise Bordürün TS 436 EN 1340 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren ve kendisine ait İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,
b) İstekli firma idaremize vereceği Bordürü üreticiden temin edecek ise üretici firmadan istekli firmaya verilmiş ihale tarihi itibariyle güncel satış yetki belgesi ve üretici firmaya ait Bordürün TS 436 EN 1340 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi sunmak zorundadır.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
Bu haber 422 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ