Bugun...
KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Tarih: 18-10-2017 09:54:00 + -KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Müdürlüğümüz, Çınarlıdere Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 299,300 No.lu bölmeler içerisinde kalan Danişment C Tipi Mesire Yeri işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmelik”in 10-c maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1.  İDARENİN               :

a)     Adresi                                      : Yukarı Zaferiye Mah. HastaneCaddesiNo: 26

                                                                   22800 Keşan / EDİRNE

        b) Telefon vefaks numarası            : 2847141036-2847142033

 c)Elektronik posta adresi                        :kesanisl@ogm.gov.tr

 

2.  İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

 

 

Niteliği

 

 

İli

 

 

İlçesi

 

 

Köyü

 

 

Mevkii

 

 

Yüzölçümü

 

 

Muhdesatı

İşletme Hakkı Kira Süresi

Orman (Devletin

hüküm ve tasarrufu altındakiyer)

 

Edirne

 

Keşan

 

Danişment

 

Mağara

 

3,06 Ha.

 

Tesissiz

 

29 ( yirmidokuz)Yıl

 

3. İHALEKONUSUİŞİN:

a) İşin Niteliği, Nev’i ve

Miktarı (Fiziki)

 

a)     Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kirabedeli

 

 

:1 Adet CTipi Mesire Yerinde yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek-8inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.

:15000TL

 

b)  Geçici teminat miktarı            :1500TL (Tahmin edilen bedelin % 10’u )

4. İHALENİN                 :

a)  Yapılacağı yer      : Keşan  Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu

b)  Tarih ve saati       : 24/ 10/ 2017 -14:00

5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER :

5.1.    İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında

sunmaları gerekir.

5.1.1.    İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına gore Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

5.1.2.  Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

5.1.3.   Tebligat içinTürkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa) bildirmeleri,

5.1.4.  Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

5.1.5.    İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge (kamu kurumları hariç),

5.1.6.  İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) danalınan belge, (Kamu kurumlarından istenmeyecek).

5.1.7.       Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki   teminatların Saymanlık  ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,                 

 

 

 

5.1.8.  Şekli veiçeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

5.1.9.     Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,

5.1.10.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,

5.1.11.  Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imzabeyannamesi,

5.1.12.   Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3,5.1.4,5.1.7,5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

5.1.13.  İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1,5.1.2,5.1.4,5.1.5,5.1.6,5.1.11,ve5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin herbir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

6.  İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALEDOKÜMANI):

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhaledokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 100 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Keşan Orman İşletme  Müdürlüğünün  veznesine  ya  da  Ziraat Bankası   KeşanŞubesi’ndeki  IBAN  TR 0200 0100 0105 1045 9766 5001 numaralı hesabınayatıracaklardır.

7.  TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:

7.1.  Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile  ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeleri kinci zarfa (Dışzarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.

7.2.   Teklifler, 24/10/2017 salı günü saat13:30a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında,  idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

7.3.  Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

7.4.   İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

7.5.    Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeplegeri alınamaz ve değiştirilemez.

8.       İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLANOLUNUR.
Bu haber 499 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ