Bugun...
KEŞAN BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI BARINAĞINDA KULLANILMAK ÜZERE YETİŞKİN KÖPEK MAMASI, YAVRU KÖPEK MAMASI VE YETİŞKİN KEDİ MAMASI
Tarih: 15-02-2017 22:51:00 Güncelleme: 16-02-2017 14:18:00 + -KEŞAN BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI BARINAĞINDA KULLANILMAK ÜZERE YETİŞKİN KÖPEK MAMASI, YAVRU KÖPEK MAMASI VE YETİŞKİN KEDİ MAMASI

KEŞAN BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI BARINAĞINDA KULLANILMAK ÜZERE YETİŞKİN KÖPEK MAMASI, YAVRU KÖPEK MAMASI VE YETİŞKİN KEDİ MAMASI

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce, Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağında Kullanılmak Üzere Yetişkin Köpek Maması, Yavru Köpek Maması ve Yetişkin Kedi Maması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası                          :2017/71643

1-İdarenin

a) Adresi                                              :Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi                                                       İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası                   :2847141185 - 2847140985

c) Elektronik Posta Adresi                     :malihizmetler@kesan.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  

internet adresi (varsa)

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                       :8.000 Kg Yetişkin Köpek Maması, 1.500 Kg Yavru Köpek                                                      Maması ve 500 Kg Yetişkin Kedi Maması                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                       :Veteriner İşleri Müdürlüğü Depo Sahası

c) Teslim tarihleri                                  :İdare Tarafından Talep Edilen Mal/Mallar Peyderpey ya da                                                           Tek Parti Halinde Sözleşmenin İmzalanmasını Müteakip 30                                                            Takvim Günü İçerisinde İdareye Teslim Edilir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  :Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E                                                          Keşan Belediyesi Yeni

b) Tarihi ve saati                                   :24.02.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
Bu haber 637 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR