escort bayan mersin escort

Bugun...
İHALE İLANI
Tarih: 11-04-2018 11:31:00 + -İHALE İLANI

4’ÜNCÜ MKNZPTUGKLIĞINA AİT BUHARLI, SICAK SULU KAZANLAR, KAT KALORİFERLERİ, GENLEŞME VE HİDRAFOR TANKLARI İLE BOYLERLERE BASINÇ TESTİ, BACA VE SU DEPOLARI TEMİZLİKLERİNİN YAPTIRILMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası                          :2018/153115

1-İdarenin

a) Adresi                                             : İSPAT CAMİ MAHALLESİ KURTULUŞ CAD. 22800                                                                          KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası                 :2847142500 - 2847144771

c) Elektronik Posta Adresi                    :o5yilmaz@kkk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği      :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                     : HİZMET ALIMI İŞİ, 3 KISIM, 8 KALEM          Ayrıntılı bilgiye

                                                             EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

                                                             idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                 : 4’ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI KEŞAN-ENEZ-MERİÇ-                                                                                     İPSALA/EDİRNE

c) Süresi                                             :İşe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :4’ÜNCÜ MKNZ.P.TUG. İHALE KOMİSYON

                                                            BAŞKANLIĞI KEŞAN/EDİRNE

b) Tarihi ve saati                                 :19.04.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1’İNCİ KISIM İÇİN, İSTEKLİLER TARAFINDAN VERİLEN TEKLİFLERLE BİRLİKTE TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ A TİPİ MUAYENE KURULUŞU BELGESİ SUNULMASI ZORUNLUDUR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 4’ÜNCÜ MKNZ.P.TUG. İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KEŞAN/EDİRNE adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 4’ÜNCÜ MKNZ.P.TUG. İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KEŞAN/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  
Bu haber 420 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ