Bugun...
ÇOK HÜZMELİ KURU TİP ÖN ÖDEMELİ SOĞUKSU SAYACI SATIN ALINACAKTIR BEYENDİK BELEDİYEBAŞKANLIĞI
Tarih: 25-01-2017 00:18:00 + -ÇOK HÜZMELİ KURU TİP ÖN ÖDEMELİ SOĞUKSU SAYACI SATIN ALINACAKTIR BEYENDİK BELEDİYEBAŞKANLIĞI

ÇOK HÜZMELİ KURU TİP ÖN ÖDEMELİ SOĞUKSU SAYACI SATIN ALINACAKTIR BEYENDİK BELEDİYEBAŞKANLIĞI

Çok Hüzmeli Kuru Tip Ön Ödemeli Soğuk Su Sayacı Alımı ve Sistem Kurulumu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          : 2017/29457

1-İdarenin

a) Adresi                                              : AYDOĞAN MAHALLESİ BEYENDİK ANAFARTALAR                                                              CADDESİ 5 22890 KEŞAN KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası                   : 2847738238 - 2847738007

c) Elektronik Posta Adresi                     : is_beyaz@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                       : 1500 adet Çok Hüzmeli Kuru Tip Ön Ödemeli Soğuk Su                                                           Sayacı Alımı Kurulumu Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                                                    dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                       : Beyendik Belediye Başkanlığı Keşan Edirne

c) Teslim tarihi                                      : Sözleşme imzalandıktan 60 (altmış) gün içerisinde malların                                                       teslim ve montajı yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  : Beyendik Beldesi Keşan Edirne

b) Tarihi ve saati                                   : 17.02.2017 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

satış sonrası servis bakım onarım garanti süresi 3 yılın içinde ücretsiz 3 yıldan sonra teknik şartname 9. maddesi geçerlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 19.01.2017 İlan Önizleme https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 2/2

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Beyendik Belediyesi Muhasebe Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Beyendik Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bu haber 614 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR