Bugun...
İHALE İLANI 4 MKNZ.P.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
Tarih: 12-02-2017 23:14:00 + -            İHALE İLANI 4 MKNZ.P.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

                                                                     İHALE İLANI

4 MKNZ.P.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
4'ÜNCÜ MKNZ P TUG K LIĞI HİZMET BİNASI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası              : 2017/40074

1-İdarenin

a) Adresi                                  : İSPAT CAMİİ MAHALLESİ KURTULUŞ CAD. 22800 KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası        : 2847142500 - 2847144771

c) Elektronik Posta Adresi         : o5yilmaz@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının                 : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

(varsa)

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı           : 9 KISIM,9 KALEM

                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                       şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                           : 4'ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI LYM A.LİĞİ DEPOLARI KEŞAN/EDİRNE                                               4'ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI GEN.MUZAFFER ALANKUŞ KIŞLASI                                                     TUG.KH.BİNASI KAZAN DAİRESİ (8'İNCİ KALEM KAZAN DAİRESİNDE                                               BULUNAN KAZANA MONTAJ EDİLECEKTİR.)

c) Teslim tarihi                          : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN                                       1-20 GÜN İÇERİSİNDE MALZEMELER LYM A.LİĞİ DEPOLARINA                                                        TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                       : 4'ÜNCÜ MKNZ.P.TUG. İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KEŞAN /                                                      EDİRNE

b) Tarihi ve saati                       : 23.02.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 7., 4., 6., 5., 2., 1., 3., 8., 9.kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 4'ÜNCÜ MKNZ.P.TUG. İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KEŞAN / EDİRNE adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 4'ÜNCÜ MKNZ.P.TUG. İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KEŞAN / EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
Bu haber 462 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
 • HABERLER
 • VİDEOLAR